Serwis urządzeń przeciwpożarowych

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami – zapraszamy do kontaktu!

gaśnica w dłoniOferujemy kompleksowy serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz wszelkich systemów bezpieczeństwa. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do serwisu urządzeń przeciwpożarowych różnego rodzaju. W przypadku awarii urządzenia w czytelny sposób przedstawimy możliwe rozwiązania oraz prawdopodobne przyczyny usterki.

 

Jak często należy wykonywać przeglądy urządzeń przeciwpożarowych?

Zgodnie z §3.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) „Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. (…) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


bezpiecznikiPrzeglądy Systemów Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) nazywany także Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) lub Instalacją Sygnalizacji Pożaru (ISP) służy do wczesnego wykrywania pożaru, alarmowania użytkowników obiektu o niebezpieczeństwie oraz przekazywania informacji o pożarze do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Sprawne funkcjonowanie systemu oraz minimalną ilości fałszywych alarmów można zapewnić poprzez regularne wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń wchodzących w skład instalacji. Nasi technicy zadbają o sprawność systemu sygnalizacji pożaru w Twoim obiekcie. Przeglądy systemu mogą być wykonywane jako cykliczna usługa lub stała opieka serwisowa.


systemy oddymianiaPrzeglądy systemów oddymiania

Systemy oddymiania mają za zadanie odprowadzanie dymu i ciepła z wnętrza budynku w przypadku, gdy dojdzie do sytuacji pożarowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) urządzenia wchodzące w skład systemu oddymiania są urządzeniami przeciwpożarowymi, a zatem należy poddawać je przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach określonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zapraszamy do skorzystania naszych usług w zakresie przeglądów systemów oddymiania. Sprawdzimy stan techniczny systemu, sporządzimy rzetelny protokół serwisowy, w którym określimy ewentualne usterki, a następnie zaproponujemy możliwości przywrócenia systemowi pełnej sprawności i funkcjonalności.


gaśnicePrzeglądy gaśnic

Wykonujemy przeglądy gaśnic oraz szeroko rozumianego podręcznego sprzętu gaśniczego.


hydrantPrzeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej co najmniej raz w roku. Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych podobnie jak pozostałych urządzeń przeciwpożarowych wymagane jest co najmniej raz w roku, chyba, że producent w dokumentacji techniczno-ruchowej wskaże inną częstotliwość.
Wykonujemy badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych przy pomocy certyfikowanych urządzeń. Po przeprowadzanych badaniach wystawiamy czytelny protokół. Zapraszamy do współpracy.

 

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Węże hydrantowe podlegają corocznym wizualnym przeglądom oraz tzw. próbie ciśnieniowej. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Minęło pięć lat od czasu kiedy węże hydrantowe w Twoim obiekcie zostały poddane próbie ciśnieniowej ? Napisz do nas!

 

system detekcji gazuPrzeglądy systemów detekcji gazów

Wykonujemy przeglądy systemów detekcji gazów w garażach podziemnych, kotłowniach oraz innych pomieszczeniach, gdzie występuje ryzyko nadmiernego wzrostu stężenia danego gazu. Dokonujemy przeglądu systemów detekcyjnych gazów takich jak tlenek węgla, LPG, gaz ziemny oraz innych.


oświetlenie awaryjnePrzeglądy oświetlenia awaryjnego

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego są zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych i w związku z tym podlegają corocznym przeglądom technicznym oraz konserwacji. Przeprowadzamy kompleksowe przeglądy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego wraz z pomiarami natężenia oświetlenia przy użyciu certyfikowanego przeglądu. Z przeprowadzonego przeglądu sporządzamy czytelny i szczegółowy protokół.


wyłącznikPrzeglądy Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu

Budynki o kubaturze powyżej 1000 m3 lub zawierające strefy zagrożone wybuchem, muszą być wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest urządzeniem przeciwpożarowym i jako takie podlega przeglądom technicznym zgodnie z okresami wskazanymi przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


drzwi przeciwpożarowePrzegląd drzwi przeciwpożarowych, bram przeciwpożarowych oraz klap odcinających

Prawidłowe funkcjonowanie przegród przeciwpożarowych oraz klap odcinających, w przypadku wystąpienia zdarzenia pożarowego, ma ogromny wpływ na warunki ewakuacji, a tym samym na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Regularna kontrola stanu technicznego oraz konserwacja i regulacja takich urządzeń zapewni ich długą i bezawaryjną pracę.